Staj

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin yedinci yarıyılda PSİ403 Psikolojide Alan Çalışması dersi (6 AKTS, zorunlu ders) kapsamında yapacakları staj uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde zorunlu staj yapacak öğrencilerin belirlenen sürelerde kamu ve özel kuruluşlarda yapacakları staj çalışmalarının ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Stajın Amacı

Madde 4 – (1) Stajın amacı; öğrencilerin Psikoloji Bölümü lisans programında kazandıkları bilgileri alan tecrübesi ile pekiştirmelerini ve Psikolojinin uygulama alanlarını tanımalarını sağlamaktır. Bu staj programı aracılığı ile öğrencilerin klinik psikolojinin uygulamaları ile ilgili bir deneyim ve farkındalık kazanmaları, gözlem ve uygulamalar yaparak kuramsal bilgilerini bir uzmanın gözetiminde pekiştirmeleri, meslek gruplarının bir arada nasıl çalıştıkları konusunda farkındalıklarını artırmaları ve psikolojinin akademik ve uygulama alanlarına yönelik bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

Tanımlar

Madde 5 – (1) Bu yönergede geçen;

 1. Bölüm: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü,
 2. Bölüm Başkanlığı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı’nı,
 3. Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni,
 4. Staj Takvimi: Staj işlemlerinin tamamlanması için gerekli süreleri kapsayan takvimi,
 5. Staj Komisyonu: Bölüm başkanlığı tarafından öğrencilerin staj uygulamalarına ilişkin itirazları ve taleplerini değerlendirmek üzere kurulan komisyonu,
 6. Staj Koordinatörlüğü: Staj sürecini yürütmek üzere Bölüm Başkanı tarafından atanan öğretim üyelerini ve araştırma görevlilerini ifade eder.
 7. Staj Yeri: Staj komisyonu tarafından geçerliliği kabul edilen ve ilgili bölümün eğitim- öğretim programını kapsayan alanlara yönelik olarak faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını,
 8. Zorunlu staj: Psikoloji Bölümü’nün müfredat programında PSİ403 Psikolojide Alan Çalışması dersi olarak belirtilen, öğrencinin mezun olması için başarı ile tamamlaması gereken ders kapsamında yapması gereken ve üniversitesi tarafından prim ödemesi yapılan stajı,
 9. Staj amiri: Öğrencinin staj yaptığı kurumda çalışan ve öğrencinin staj sürecini koordine eden, öğrenciyi staj sürecinde gözlemleyerek staj sonunda değerlendirmesini bölüme ileten kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Staj Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 - (1) Staj Komisyonu, bir başkan ve iki öğretim elemanından oluşur. Staj Komisyonu başkanı ve üyeler Bölüm Başkanlığı tarafından atanır.

(2) Staj Komisyonu'nun görevleri şunlardır:

 1. Staj takviminde belirlenmiş olan iş ve işlemlerin süreleri içerisinde sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak,
 2. Öğrencinin stajını başarılı veya başarısız olarak değerlendirmek,
 3. Öğrencilerin stajla ilgili itirazlarını ve taleplerini değerlendirerek karara bağlamak.

Staj Koordinatörlüğü

Madde 7 – (1) Staj Koordinatörlüğü staj sürecinin yürütülmesini takip eder ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Stajyer Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 8  (1) Stajyer öğrencinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Stajyer öğrenci, belirlenen staj takviminde yer alan tarihleri dikkate alarak zamanında staj başvuru belgelerini tamamlar ve ilgili kişi ve kurumlara teslim ederek staj başvurusunu yapar.
 2. Stajyer öğrenci, staj yaptığı kurumdan aldığı, staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin de yer aldığı, işe kabul yazısını zamanında Staj Koordinatörlüğü’ne teslim eder.
 3. Stajyer öğrenci, staj sonunda staj boyunca her gün yaptığı işleri Staj Raporu’na işler ve staj yaptığı kurum tarafından onaylanan bu raporu zamanında Staj Koordinatörlüğü’ne teslim eder.

Stajyer Öğrencilerden Staj Yaptıkları Kurumlarda Beklenen Görevler

Madde 9 – (1) Öğrencilerden staj boyunca ilgili hastane ve birimde yataklı servis, ayakta tedavi, poliklinik ve acil servislerde ilk görüşme ve vaka gözlemi yapmaları istenmektedir.

(2) Psikolojik değerlendirme kapsamında yapılan test uygulamalarını izlemeleri ve test ve değerlendirme rapor yazımlarında gözlemci ve yardımcı bir rol üstlenmeleri beklenmektedir.

(3) Öğrencilerden birimde yapılan grup terapisi oturumlarını takip etmeleri ve bu oturumlarda gözlemci ve yardımcı olarak yer almaları istenmektedir.

(4) Hastanenin ilgili biriminde yapılan klinik eğitim ve seminerler ile açık süpervizyonların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Staj Yapılan Kurumdan Beklenen Görevler

 1. Stajyer öğrenciden sorumlu bir amir bulunur. Bu amir öğrencilerin genel koordinasyonunu yürütür, öğrencilerin Kurum Stajyer Değerlendirme Formunu doldurur ve onaylar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Staj Yeri, Zamanı ve Süresi

Madde 10 - (1) Öğrenciler, Psikoloji Bölümü tarafından uygun görülen kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda staj yapabilirler.

 1. Öğrenciler, stajlarını PSİ403 Psikolojide Alan Çalışmaları dersi kapsamında, güz döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) yapabilirler.
 2. Staj eğitim programının süresi, yirmi dört (24) iş günüdür.
 3. 24 günlük staj süresi bir seferde ve aynı iş yerinde tamamlanır.
 4. Resmî tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz.
 5. Cumartesi çalışılmayan iş yerlerinde Cumartesi iş gününden sayılamaz.
 6. Öğrenciler stajları boyunca haftada bir gün ve sekiz saat staj yerlerinde bulunmak zorundadır.        

SGK İşlemleri

Madde 11 - Stajyer öğrencinin SGK işlemleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi en fazla 30 iş günü için prim ödemesi yapar. Öğrenciler prim ödemesi kapsamında üniversite tarafından talep edilen dokümanları ilgili birime zamanında vermekle yükümlüdürler.

Staj yeri ve başvurusu ile staja başlama koşulları

Madde 12 - (1) Staj yeri, Psikoloji Bölümü Staj Koordinatörlüğü tarafından belirlenen kurumlar olacaktır. Diğer uygun staj yerlerini bulma yükümlülüğü ise öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Staj Koordinatörlüğü karar verir.

(2) Öğrenci staja başlamadan önce Staj Koordinatörlüğü’nün onayını almak zorundadır. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

(3) Staj yeri Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanan öğrenci, onaylanan yerde staja başlamak zorundadır. Staj Koordinatörlüğü’nce uygun görülmeyen iş yerlerinde yapılacak çalışma, staj çalışması olarak kabul edilemez ve değerlendirmeye alınmaz.

(4) Belirlenen tarihler arasında staja başlamayan ve bitiş işlemlerini yapmayan ve/veya stajda başarısız sayılan öğrenciler PSİ403 Psikolojide Alan Çalışması dersini yeniden alırlar ve staj işlemlerini yeniden yaparlar.

(5) Öğrenci stajını bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanan bir kuruluşta yapmak zorundadır.

(6) Kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları, Staj Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir ve belirlenmiş kriterlere göre (öğrenci tercihi, öğrencinin genel not ortalaması, mezuniyet durumları ve benzeri) Staj Koordinatörlüğü tarafından dağıtılır.

(7) Öğrencilerin PSİ403 Psikolojide Alan Çalışması dersine katılabilmeleri ve staj uygulamalarına başlamaları için Psikoloji Bölümü müfredatında yer alan PSİ206 Kişilik Psikolojisi ve PSİ305 Psikopatoloji derslerini almış olmaları gerekmektedir.

Staj İle İlgili Belgeler ve Staj Başvuru Dosyası

Madde 13 - (1) Öğrenci, staj başvuru dosyasını hazırlamak zorundadır.

(2) Staj başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır.

 1. Zorunlu Staj Formu (EK-1) (3 adet her biri fotoğraflı ve ayrı ayrı doldurulacaktır),
 2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (EK- 2)
 3. Kurum Stajyer Değerlendirme Formu (EK- 3 )
 4. Stajyer Kurum Değerlendirme Formu (EK- 4)
 5. Staj Raporu (EK- 5)
 6. Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (EK 6)

 (3) Öğrenciler, eksiksiz olarak hazırladıkları dosyayı Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne ilan edilen tarihten önce teslim edeceklerdir. İlan edilen tarihten sonra yapılan staj başvuruları kabul edilmez.

Staj Raporunun Formatı, İçeriği ve Teslimi          

Madde 14 - (1) Staj Raporu Bölüm tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanır. Öğrencinin raporunda staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler gün gün ayrıntılı olarak belirtilir ve çalıştığı kurumun/birimin yetkilisi tarafından onaylanır.

(2) Öğrenciler staj raporlarını ve diğer belgelerini, stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne bir dosya halinde teslim etmek zorundadırlar. Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.

Stajın Yürütülmesi

Madde 15 - (1) Stajlara devam zorunludur.

(2) Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

(3) Staja başlayan öğrenci, Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.

(4) Öğrenci, staj yaptığı kurumun mesai saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci, staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz. Staja devam, mazeret ve izinler hususunda 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bölümler staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izleyebilir.

(6) Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan Üniversite sorumlu değildir.

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 16 - (1) Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (EK 6) staj komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Kurum Stajyer Değerlendirme Formu (EK 3), işyeri staj sorumlusu tarafından öğrencinin performansı, devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumları baz alınarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir. Kurum Stajyer Değerlendirme Formu’ndaki puanlar öğrencinin staj dersinden alacağı nihai not değildir.

(3) Kurum Stajyer Değerlendirme Formu, kurum veya kuruluş tarafından imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

(4) İşyeri Değerlendirme Formu eksik doldurulmuş ya da Üniversiteye ulaşmamış öğrencilerin stajları kabul edilmez. Kurum Stajyer Değerlendirme Formu’nun postadaki kayıplarından ve gecikmesinden Bölüm Başkanlığı ve Staj Koordinatörlüğü hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.

(5) Stajyer öğrencilerin Stajyer Kurum Değerlendirme Formları ve Staj Raporları Staj Komisyonu tarafından incelenerek öğrencilerin stajları kabul edilir veya reddedilir. Zorunlu staja tabi öğrencinin staj raporunda düzeltme yapması istenebilir. Reddedilen stajların yerine yenisi yapılır.

(6) Staj raporunda düzeltme istenen öğrenci, düzeltme istenen tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, Staj Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir.

(7) Staj Komisyonu staj yapan öğrencilere 15’inci maddenin 8’inci fıkra kapsamında sözlü/yazılı sınav uygulayabilir veya stajıyla ilgili sunum yapmasını isteyebilir.

(8) Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj notunu verme yetkisi Staj Komisyonu’ndadır. Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj notunu verme yetkisi Staj Komisyonu’ndadır. Değerlendirme; İşyeri Kurum Stajyer Değerlendirme puanı, staj raporunun içeriği, varsa sözlü/yazılı sınav veya sunum gibi değerlendirme araçları dikkate alınarak toplam 100 puan üzerinden “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Not Dağılım” çizelgesine göre yapılır. Toplam puan 50 ve üzeri ise S (Yeterli/Başarılı) notu verilir; 49 ve daha düşük ise U (Yetersiz/Başarısız) notu verilir; SGK primi yatırıldığı halde öğrenci staj yapmamış ise veya staj yaptığı halde stajı geçersiz ise veya devamsız ise DZ (Devamsız/Başarısız) notu verilir.

(9) Staj Komisyonu tarafından stajı başarısız bulunan zorunlu staja tabi öğrenci, stajını PSİ403 dersinin açıldığı bir sonraki dönemde yeniden yapar.

(10) Staj Komisyonu tarafından stajların değerlendirilmesi işlemi akademik takvime göre yapılır ve Bölüm Başkanlığı kanalı ile yarıyıl sona ermeden önce Öğrenci İşleri’ne bildirilir.

(11) Staj Raporunun incelenmesi ve Staj Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda gerçeğe aykırı staj raporu ve evrak düzenleyip teslim eden öğrenciler hakkında, 13.01.1985 tarih ve 18634 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

(12) Ağırlıklı olarak kitaplardaki bilgileri içeren, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran veya birbirine büyük oranda benzeyen staj raporları Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir.

Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlar

Madde 17 - Bu yönergede yer almayan hususlar, Bölüm Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 18- Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu'nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - Bu yönerge hükümleri Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülür.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
03.09.2020 EK-1 Zorunlu Staj Formu
03.09.2020 EK-2 Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi
03.09.2020 EK-3 Staj Yapılan Kurum İçin Değerlendirme
03.09.2020 EK-4 Öğrenci İçin Değerlendirme
03.09.2020 EK-5 Staj Raporu
03.09.2020 EK-6 Staj Komisyonu Değerlendirme Belgesi
03.09.2020 PSİ 403 Psikolojide Alan Çalışması Sunum Taslağı